Ynlogge : Unthld
Sinnepanielen
Klik hjir foar de folsleine aginda.
Afke Bloemhof lokwinske mei dyn 28'e jierdei!888 poker
Wolkom by Bernlef!

FFJ (Feriening foar Fryske Jongerein) Bernlef is in studinteferiening foar Fryske studinten yn Grins. Op dizze side kinst mear ynformaasje fine oer wat wy binne en wat wy dogge. Ek kinst de ynfo flyer downloade. Bist nijsgjirrich wurden? Kom dan ris del!

Wy binne eltse tiisdei, tongersdei en freed fan 21:30 oere f iepen. Do kinst s fine op de Tnstrjitte 22 yn Grins.

Wy hoopje dy gau te sjen!


Folgje s op:  

Iepen Poadium  
Oer in pear wiken is it wer safier, ien fan de meast kreative aktiviteiten fan it jier, it Iepen Poadium! We ha heard dat der ferskate talinten binne dyt ek meidwaan, dus de ferwachtingen binne heech.

We ha foar dit jier foar it tema musicals keazen, kinst hjirby tinke oan Grease, Mama Mia of Wicked, mar bygelyks ek oan muzikale films as Saturday Night Fever of School of Rock. Dus ws kreatyf, jou dy rap op en gean foar de haadpriis!

Om dy op te jaan of foar ast fragen hast kinst maile nei akko@bernlef.com of in appke/beltsje dwaan nei Anno (0634551021).

It iepen poadium is tongersdei 5 maart, it belooft in moaie jn te wurden dus soargje datst der by bist!

Groetnis fan e Akko

PS. We binne ek noch op syk nei in jury! Fansels is dit altyd in tige earfolle taak tidens it Iepen Poadium. Wolsto bepale wa de fantastyske haadpriis yn ntfangst nimme mei, jou dy dan op as jurylid.

St. Paddy's Feest  

Keatsen by Bernlef!  

De KWEA is de keatskommisje fan Bernlef. Wy soargje derfoar dat ek yn Grins it keatsen yn eare holden wurdt. Kwea stiet foar Keatse, Wille, Emoasje en Aksje! Al dizze fjouwer fasetten kinst yn s eigen keatskompetysje weromfine. Eltse tiisdeitejn om 18.30 wurdt der yn it Stedspark op it foelst striden om de djoere punten foar it klassemint. Yn 'e simmerfaknsje hlde wy skoft sadat wy nei de KEI-wike wer fit oan de twadde helte fan de kompetysje begjinne kinne.

It nivo fan de keatsers rint sterk tein. Fan begjinners oant profs, alles kinst werom fine by Kwea. It moaie fan Kwea is dan ek dat alle spilers yn deselde kompetysje meikeatse, wat faaks spektakulre aksjes opleveret. Kinst net keatse? Hindert neat, wy stean klear om dy de kneepkes fan it fak te learen. Al dwaande leart men, net wier?
Dat, kom gesellich nei it Stedspark en hou tsjin dat baltsje. Efkes al dyn frustraasjes oersette op 'e bal. Meppe beppe, allez!


De KWEA

Druk op 'Ls mear' om te sjen wr't it keatsen yn it Stedspark holden wurdt.


Ls mear...

FF wat extra energie nodig? Wanneer je ook niet van al die chemische drankjes houd
maar een paar lange studieavonden voor de boeg hebt, kijk dan eens op de site van
Zamnesia. De beste plek voor herbal energizers. Puur natuur, puur power!